Svátek má Romana
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Legislativa NNO

Nová právní úprava spolků I.

Autor: http://www.epravo.cz. Pátek 09. května 2014.

Dnem 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“). Po téměř 50 letech tak došlo k rekodifikaci českého soukromého práva, která značným způsobem zasáhla také do oblasti fungování sportovních subjektů. Vzhledem k tomu, že NOZ komplexním způsobem upravuje právní postavení dosavadních občanských sdružení, nově spolků, dotýká se změna tedy naprosté většiny sportovních organizací, svazů, tělovýchovných jednot či sportovních klubů v České republice.

celý článek

 

Vzory stanov spolku 2014 – návod, jak upravit své stanovy

Autor: David Zahumenský. Středa 30. dubna 2014.

Jak jsme již psali, dřívější občanská sdružení mají povinnost do konce roku 2015 upravit svůj název do souladu s úpravou v novém občanském zákoníku (NOZ) a do konce roku 2016 pak musejí celkově uvést své stanovy do souladu s NOZ. Abychom dřívějším občanským sdružením pomohli splnit tyto povinnosti, ale také abychom podpořili nově vznikající iniciativy, které již nemohou použít staré vzory stanov, připravili jsme text stanov spolku podle úpravy účinné od ledna 2014 s komentářem.

Nejedná se o nejjednodušší možné stanovy (které mohou být opravdu velmi stručné, protože naprostá většina otázek je řešena v NOZ), ale naším cílem zároveň nebylo vytvořit stanovy příliš komplikované. Spíše jsme chtěli poukázat na některá řešení a pomoci spolkům zamyslet se, která varianta určitého pravidla je pro ně nejlepší.

celý článek

 

Informace o změně právní úpravy sdružovacího práva

Autor: http://www.mvcr.cz. Čtvrtek 02. ledna 2014.

Dnem 1. ledna 2014 nabývá účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) a zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále jen „zákon č. 304/2013 Sb.“).
 
Citované zákony k témuž datu zrušují zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 83/1990 Sb.“) a zákon č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 116/1985 Sb.“).

celý článek

   

Neziskové organizace budou od 1. ledna 2014 platit soudní poplatky

Autor: Svět neziskovek. Neděle 08. prosince 2013.

Ministerstvo spravedlnosti zákonem č. 293/2013, který novelizuje občanský soudní řád, zavádí od 1. ledna 2014 poplatky za soudní úkony pro spolky, nadace, nadační fondy, ústavy a obecně prospěšné společnosti. Konkrétně se jedná o bod 26 v části II. zmíněného zákona.

Tato změna zatíží rozpočty spolků o tisíce korun ročně. Nadace, nadační fondy, ústavy a obecně prospěšné společnosti mohou ročně zaplatit dokonce až i desetitisíce korun. Za první zápis i jakoukoli další změnu (podání) zaplatí spolky 1 000 Kč. Pro ostatní právní formy jsou však poplatky ještě mnohem vyšší. První zápis pro ně bude zpoplatněn částkou 6 000 Kč a další změny pak 2 000 Kč.

celý článek

 

POBOČNÉ SPOLKY DLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

Autor: www.epravo.cz. Čtvrtek 10. října 2013.

Kromě mnoha jiného přináší nový občanský zákoník (89/2012 Sb.; NOZ) i novou právní úpravu tzv. pobočných spolků. O jaký institut se vlastně jedná, k čemu je užitečný a jaké jsou podmínky jeho existence? To jsou hlavní otázky, kterými by se měl tento příspěvek zabývat.

Odkaz :  http://www.epravo.cz/top/clanky/pobocne-spolky-dle-noveho-obcanskeho-zakoniku-92463.html

 

   

Strana 6 z 8