Svátek má Lýdie
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Legislativa NNO

Novela zákona o účetnictví přinesla nové povinnosti všem neziskovkám

Autor: Hynek Pečinka. Čtvrtek 10. března 2016.

Read moreDo konce roku 2015 spolky neměly zákonnou povinnost vytvářet výroční zprávu ani ji někde zveřejňovat. Stejně tak nemusely zveřejňovat ani účetní závěrku. Dne 1. ledna 2016 však nabyla účinnosti novela zákona o účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb.), která v této oblasti přináší určité změny. Musí ponovu spolek vytvářet výroční zprávu? A musí ji někde zveřejňovat? Musí zveřejňovat účetní závěrku? A pokud ano, jak tyto dokumenty zveřejnit?

celý článek

 

ŘÍZENÍ O VYSLOVENÍ NEPLATNOSTI ROZHODNUTÍ ORGÁNU SPOLKU

Autor: Administrator. Středa 11. listopadu 2015.

paragrafy1Dřívějším občanským sdružením, dnes spolkům, přinesl rok 2014 mnoho významných změn. Tu nejvýraznější představuje zrušení zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů (dále také jen „zákon o sdružování občanů“). Právní poměry spolků se nově řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále také jen „občanský zákoník“), který, byť je z velké části dispozitivní povahy, upravuje právní poměry spolků mnohem podrobněji, než tomu bylo v zákoně o sdružování občanů.

Další významnou změnou je evidence spolků, kterou dříve vedlo Ministerstvo vnitra, zatímco dnes jsou evidovány příslušnými rejstříkovými soudy ve spolkovém rejstříku, tedy veřejném rejstříku ve smyslu zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Výše uvedené změny se týkají především „běžného“ života spolku.

Významné změny nicméně nastaly také v méně častých a méně vítaných aspektech života spolku, a to v řízení o vyslovení neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku. Některými těmito „procesními“ změnami se bude zabývat tento článek.

 

SPOLKY - NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A LHŮTY K PROVEDENÍ ZMĚN

Autor: Redakce UNO. Čtvrtek 29. října 2015.

Read moreS účinností k 1. 1. 2014 došlo ke zrušení zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, který do tohoto data poskytoval právní úpravu občanským sdružením. Právní úprava byla zařazena do zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“). Jednou z velkých změn, kterou NOZ přinesl, je tzv. transformace občanských sdružení na spolky a organizačních jednotek sdružení na pobočné spolky.

I přesto, že tento proces proběhl automaticky (§ 3045 odst. 1 NOZ „Sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, se považují za spolky podle tohoto zákona.“), NOZ stanovil určité povinnosti, které tyto právnické osoby musejí provést samy.

celý článek

   

Kraj radí, jak na zápis náležitostí do spolkového rejstříku

Autor: Administrator. Pondělí 13. července 2015.

Read morePomalu se blíží termín, do kterého musí spolky změnit své názvy tak, aby byly v souladu s novým občanským zákoníkem, a termín, do kterého musí neziskové organizace změnit i své stanovy a statuty tak, aby obsahovaly všechny povinné náležitosti.

Doporučujeme tedy vám, zástupcům spolků, kteří jste ještě nepodali na příslušný krajský soud návrh zápisu nového názvu, aktuálního sídla a členů vašich orgánů, abyste tak učinili co nejdříve.

celý článek

 

Nejvyšší soud se vyslovil k bezpečnosti dětí na táboře

Autor: Redakce UNO. Pondělí 04. května 2015.

Read moreDne 14. 1. 2015 rozhodnul Nejvyšší soud rozsudkem sp. zn. 8 Tdo 1028/2014 otázku zavinění v mediálně známé kauze utonulého chlapce na letním táboře. Obvinění byli nejdříve uznáni vinnými, že z nedbalosti způsobili smrt tím, že porušili důležitou povinnost vyplývající z jejich postavení (vedoucích tábora). Jelikož však plavecké závody na dětském táboře žádný předpis neupravuje, byli odsouzení za porušení obecné prevenční odpovědnosti podle § 415 občanského zákoníku.

celý článek

   

Strana 4 z 7