Svátek má Tibor
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Legislativa NNO

Ještě k nové povinnosti NNO zveřejňovat výroční zprávu

Autor: Hynek Pečinka. Pondělí 21. března 2016.

paragrafy3Vážení zástupci našich členských organizací, reagujeme na Vaše dotazy týkající se informace, kterou jsme nedávno publikovali, tj. že je zde nová povinnost pro neziskové organizace zveřejňovat výroční zprávu a některé účetní dokumenty ve sbírce listin, kterou o organizaci vede rejstříkový soud. Níže najdete odkaz na stručné shrnutí a dokumenty, které vám pomohou povinnost splnit.

Připomínáme, že povinnost se týká už výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2014, které je třeba rejstříkovému soudu doručit do 31. 3. 2016.

zipzverejnovani_vyrocni_zpravy.zip

 

Novela zákona o účetnictví přinesla nové povinnosti všem neziskovkám

Autor: Hynek Pečinka. Čtvrtek 10. března 2016.

Read moreDo konce roku 2015 spolky neměly zákonnou povinnost vytvářet výroční zprávu ani ji někde zveřejňovat. Stejně tak nemusely zveřejňovat ani účetní závěrku. Dne 1. ledna 2016 však nabyla účinnosti novela zákona o účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb.), která v této oblasti přináší určité změny. Musí ponovu spolek vytvářet výroční zprávu? A musí ji někde zveřejňovat? Musí zveřejňovat účetní závěrku? A pokud ano, jak tyto dokumenty zveřejnit?

celý článek

 

ŘÍZENÍ O VYSLOVENÍ NEPLATNOSTI ROZHODNUTÍ ORGÁNU SPOLKU

Autor: Administrator. Středa 11. listopadu 2015.

paragrafy1Dřívějším občanským sdružením, dnes spolkům, přinesl rok 2014 mnoho významných změn. Tu nejvýraznější představuje zrušení zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů (dále také jen „zákon o sdružování občanů“). Právní poměry spolků se nově řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále také jen „občanský zákoník“), který, byť je z velké části dispozitivní povahy, upravuje právní poměry spolků mnohem podrobněji, než tomu bylo v zákoně o sdružování občanů.

Další významnou změnou je evidence spolků, kterou dříve vedlo Ministerstvo vnitra, zatímco dnes jsou evidovány příslušnými rejstříkovými soudy ve spolkovém rejstříku, tedy veřejném rejstříku ve smyslu zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Výše uvedené změny se týkají především „běžného“ života spolku.

Významné změny nicméně nastaly také v méně častých a méně vítaných aspektech života spolku, a to v řízení o vyslovení neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku. Některými těmito „procesními“ změnami se bude zabývat tento článek.

   

SPOLKY - NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A LHŮTY K PROVEDENÍ ZMĚN

Autor: Redakce UNO. Čtvrtek 29. října 2015.

Read moreS účinností k 1. 1. 2014 došlo ke zrušení zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, který do tohoto data poskytoval právní úpravu občanským sdružením. Právní úprava byla zařazena do zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“). Jednou z velkých změn, kterou NOZ přinesl, je tzv. transformace občanských sdružení na spolky a organizačních jednotek sdružení na pobočné spolky.

I přesto, že tento proces proběhl automaticky (§ 3045 odst. 1 NOZ „Sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, se považují za spolky podle tohoto zákona.“), NOZ stanovil určité povinnosti, které tyto právnické osoby musejí provést samy.

celý článek

 

Kraj radí, jak na zápis náležitostí do spolkového rejstříku

Autor: Administrator. Pondělí 13. července 2015.

Read morePomalu se blíží termín, do kterého musí spolky změnit své názvy tak, aby byly v souladu s novým občanským zákoníkem, a termín, do kterého musí neziskové organizace změnit i své stanovy a statuty tak, aby obsahovaly všechny povinné náležitosti.

Doporučujeme tedy vám, zástupcům spolků, kteří jste ještě nepodali na příslušný krajský soud návrh zápisu nového názvu, aktuálního sídla a členů vašich orgánů, abyste tak učinili co nejdříve.

celý článek

   

Strana 4 z 8