Svátek má Libor
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Kdo jsme

Zájmové sdružení právnických osob Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje (dále jen sdružení nebo UNO) bylo založeno podle § 20f a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v tehdy platném znění zakladatelskou smlouvou dne 21. ledna 2012.

Sídlo sdružení je: Olomouc, Jungmannova 972/25, PSČ 779 00.

Sdružení se zakládá na dobu neurčitou.

Účelem sdružení je podporovat nestátní neziskové organizace Olomouckého kraje a jejich zájmy, které jsou v souladu s principy občanské společnosti. Za tím účelem UNO vytváří trvalý prostor pro komunikaci mezi členy UNO a je platformou pro komunikaci a spolupráci s orgány veřejné správy, podnikatelským sektorem, dalšími neziskovými organizacemi a jinými subjekty.

Předmětem činnosti sdružení je:

 1. podporovat nestátní neziskové organizace (dále jen NNO) v Olomouckém kraji,
 2. navazovat partnerství, členství a spolupráci,
 3. spolupracovatveřejnou správou a podnikatelským sektorem,
 4. monitorovat legislativu a politiku zejménaoblastech týkajících se NNO a aktuálně informovat členy sdružení,
 5. získávat finanční prostředky na činnost a na podporu NNO,
 6. vzdělávací a volnočasové aktivity,
 7. propagovat NNO, zejména organizováním cílených propagačních akcí – konferencí, seminářů, workshopů, výstav, prezentací apod.,
 8. publikační a poradenská činnost,
 9. provádět lobbying,
 10. podílet se na vytváření koncepcí a strategií,
 11. dle svých možností poskytovat odborné i organizační zázemí, především členům sdružení,
 12. podporovat aktivní sociální začleňování, zejména s cílem zvýšení uplatnitelnosti jednotlivců ve společnosti a na trhu práce, a aktivity rozvíjející potenciál občanské společnosti.

 Sdružení spolupracuje s partnery a je oprávněno uzavírat s nimi smlouvy, například o spolupráci a partnerství.