Svátek má Jonáš
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Co dělá předsednictvo UNO OK

  1. Předsednictvo je statutárním orgánem sdružení, jenž řídí jeho činnost. Předsednictvo rozhoduje o všech záležitostech sdružení, které nejsou stanovami sdružení nebo usnesením krajského sněmu vyhrazeny do působnosti krajského sněmu.
  2. Předsednictvo má 9 členů, kteří jsou voleni na období 2 let. Funkční období předsednictva však trvá do doby, než je zvoleno nové předsednictvo. Člen předsednictva může být zvolen opětovně. Členové předsednictva sdružení jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit sdružení 
  3. Předsednictvo volí a odvolává ze svých členů předsedu a dva místopředsedy.
  4. Předsednictvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými krajským sněmem.
  5. Členové předsednictva se scházejí dle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. 
  6. O přijatých rozhodnutích předsednictva sepisuje předsedou pověřený člen nebo pracovník zápis, je všem členům sdružení dostupný v sídle sdružení.
  7. Předsednictvu přísluší zejména:
    • zajišťovat řízení správních a provozních záležitostí sdružení, včetně výkonu zaměstnavatelských práv,
    • přijímat a vylučovat členy sdružení,
    • svolávat krajský sněm,
    • zajistit zpracovávání a předkládat krajskému sněmu návrhy na změnu stanov, návrhy rozpočtu sdružení, návrhy na schválení účetní závěrky sdružení za příslušný kalendářní rok, návrhy na způsob rozdělení zisku a úhrady případné ztráty,
    • vykonávat usnesení krajského sněmu,
    • zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů sdružení,
    • stanovit výši a termín splatnosti členského příspěvku člena sdružení na příslušný kalendářní rok.