Svátek má Libor
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Co dělá předsednictvo UNO OK

 1. Předsednictvo je statutárním orgánem sdružení, jenž řídí jeho činnost. Předsednictvo rozhoduje o všech záležitostech sdružení, které nejsou stanovami sdružení nebo usnesením krajského sněmu vyhrazeny do působnosti krajského sněmu.
 2. Předsednictvo má 9 členů, kteří jsou voleni na období 2 let. Funkční období předsednictva však trvá do doby, než je zvoleno nové předsednictvo. Člen předsednictva může být zvolen opětovně. Členové předsednictva sdružení jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit sdružení 
 3. Předsednictvo volí a odvolává ze svých členů předsedu a dva místopředsedy.
 4. Předsednictvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými krajským sněmem.
 5. Členové předsednictva se scházejí dle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. 
 6. O přijatých rozhodnutích předsednictva sepisuje předsedou pověřený člen nebo pracovník zápis, je všem členům sdružení dostupný v sídle sdružení.
 7. Předsednictvu přísluší zejména:
  • zajišťovat řízení správních a provozních záležitostí sdružení, včetně výkonu zaměstnavatelských práv,
  • přijímat a vylučovat členy sdružení,
  • svolávat krajský sněm,
  • zajistit zpracovávání a předkládat krajskému sněmu návrhy na změnu stanov, návrhy rozpočtu sdružení, návrhy na schválení účetní závěrky sdružení za příslušný kalendářní rok, návrhy na způsob rozdělení zisku a úhrady případné ztráty,
  • vykonávat usnesení krajského sněmu,
  • zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů sdružení,
  • stanovit výši a termín splatnosti členského příspěvku člena sdružení na příslušný kalendářní rok.