Svátek má Radomír
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Jak na dotace?

Milada-SnajdrovaVyužívání dotačních zdrojů představuje pro neziskové organizace (NO) často jedinou šanci na realizaci celé řady projektů, jejichž financování by prostředky organizace jinak nepokryly. Na několik tipů, jak se zorientovat na poli dotačních výzev, jsme se zeptali členky předsednictva UNO a dotační poradkyně UNO pro Olomoucký kraj Milady Šnajdrové.

Odkud mohou neziskovky čerpat peníze?

Prostředky lze čerpat za prvé z Evropské Unie; zde existuje několik druhů zdrojů. Jednak zde jsou fondy zaměřené na mezinárodní spolupráci - například Švýcarské fondy, Norské fondy, Visegrádský fond ad.  Dále lze prostředky získat ze Strukturálních fondů, to jsou tzv. Operační programy.  Potom zmiňme oblast státního rozpočtu, kam spadají dotace z nejrůznějších ministerstev a vlády. Níže je krajský rozpočet a oblasti obecních rozpočtů. Také lze využívat zdrojů z různých nadací a nadačních fondů

Mohou NO na financování jednoho projektu využít více dotačních zdrojů?

Určitě mohou ovšem s podmínkou, že na jedné úrovni nelze čerpat z jednoho typu rozpočtu.  Můžeme tedy například na jednu akci čerpat z ministerstva kultury a současně z kraje, ne ale už z ministerstva školství, i když se bude jednat o kulturní akci pro děti.

Kde mohou NO získat informace o aktuálních dotačních výzvách?

Na internetu lze najít nepřeberné množství informací o nejrůznějších grantových a dotačních výzvách. Uvedu tedy jen základní výčet stránek, u řady z nich je ovšem nutno upozornit na zúžený rozsah oprávněných žadatelů. Je to www.edotace.cz , kde najdete přehledně rozdělené dotační dění, ale nejsou zde všechny zdroje, www.esfcr.cz (jen Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost), www.msmt.cz/dotacni-programy (jen sport, volnočasové aktivity pro děti a mládež – většinou organizace s celostátní působností), www.mpsv.cz/cs/740 (sociální služby), www.olomouc.eu/urad-online/verejna-podpora_%28cesky%29 (dotace pro město Olomouc), www.kr-olomoucky.cz/krajske-prispevky-a-dotace-cl-80.html. Na stránkách http://neziskovky.cz je také možné předplatit si grantový kalendář s přehledem aktuálních výzev.

Jak se v množství informací o dotačních programech nejlépe zorientovat?

Pro každého, kdo se neorientuje a nepracuje v této oblasti, je to nesmírně složitá práce. V tomto případě je nejefektivnější a nejspolehlivější cestou využít pomoc dotačního poradce.  Pro zájemce o lepší vhled do problematiky připravuje občanské sdružení INspiro ve spolupráci s Unií neziskových organizací Olomouckého kraje cyklus seminářů „Naučme se lépe řídit projekty“. Semináře poběží od září v Přerově, Olomouci, Šumperku a Jeseníku a kromě seznámení se základy řízení projektu plánuji účastníkům předat i řadu zkušeností z praxe.

Můžete popsat, jak vypadá spolupráce s dotačním poradcem. V čem konkrétně můžete organizacím pomoci?

Nejprve se obvykle s novým klientem domluvíme na úvodní konzultační schůzce, kde zjistím cíle a potřeby neziskové organizace, včetně záměrů do budoucnosti, a představím možnosti vzájemné spolupráce. Následuje návštěva v sídle organizace, kde si upřesním současný stav finanční, personální a stav technické vybavenosti. Na základě zjištěných informací o plánech aktivit organizace vypracuji tzv. rešerši možných finančních zdrojů, která obsahuje případné zdroje spolufinancování aktivit s výhledem asi na jeden rok. Po vyhlášení výzvy přistoupíme s klientem k přípravě žádosti o finanční podporu – zde je možnost jak přípravy žádosti tzv. “na klíč”, včetně kompletace a odevzdání zadavateli, nebo nabízím pouze konzultace a odbornou pomoc. Podobně se lze domluvit i na samotném řízení, administraci a vyúčtování projektu.

Za rozhovor děkuje Soňa Langerová