Svátek má Lumír
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Republiková asociace neziskovek radí budoucím krajským reprezentacím

krajské volby 2016Celorepubliková Asociace nestátních neziskových organizací provedla před blížícími se volbami do krajských zastupitelstev podrobnou analýzu předvolebních programů. Z ní bohužel vyplývá, že politické strany v krajích až na výjimky s neziskovým sektorem nepočítají. Asociace NNO proto vydala základní doporučení pro nové krajské reprezentace, jak k problematice nezisku přistoupit:

Kraje by měly akceptovat neziskový sektor jako celek, který významně napomáhá k zajištění veřejně prospěšných služeb a garantuje udržitelný rozvoj regionu "zdola", tedy aktivitou jeho obyvatel.

Kraje by si měly vybírat reprezentativní partnery. S ohledem na pestrost a různorodost neziskového sektoru nemůže být partnerem každá jednotlivá NNO, ale především jejich krajské i regionální oborové střechy, stejně jako u jiných sociálních partnerů. Ve většině krajů však v Radě hospodářské a sociální dohody zástupci NNO chybí.

Kraj by měl zvážit do takového partnerství i investovat. Důvodem pro nedostatečnou spolupráci může být i to, že střešní organizace NNO jsou dosud personálně i administrativně slabé, protože na rozdíl od ostatních hospodářských a sociálních partnerů nemohou financovat svou činnost z vlastních zdrojů. Sítě NNO vznikají demokraticky zdola, přesto by bylo i pro samotný kraj užitečné podpořit náklady takovéhoto odborného partnerství NNO pravidelným finančním příspěvkem.

Kraje by měly nastolit zrovnoprávnění přístupu všech poskytovatelů veřejných služeb k finančním zdrojům z krajských rozpočtů. Dosud je situace taková, že krajské samosprávy výrazně preferují jimi zřizované příspěvkové organizace a upevňují tak centrální model řízení regionu. Zde je nutno konstatovat, že se takovýto model již několik desetiletí neuplatňuje ve vyspělých demokraciích západně od ČR, ale ani např. v zemích V4. Je třeba také upozornit, že prokazatelná finanční diskriminace některého segmentu poskytovatelů služeb je v rozporu s principy fungování EU. Navíc mnohdy dochází k nízké transparentnosti rozdělování zdrojů a jejich mnohdy velmi problematické efektivitě.

Kraje by měly posílit pro všechny poskytovatele veřejných služeb předvídatelnost a stabilitu, především v zájmu svých občanů i za účelem skutečně efektivního nakládání s veřejnými zdroji. Nepravidelnost a nejistota krajské poptávky po službách a aktivitách NNO vede ke zvýšeným nákladům a personální nestabilitě.

Kraje by měly jasně deklarovat podporu neziskovým aktivitám ve svém regionu. Přispěly by tím k žádoucím aktivitám svých občanů v zájmových a volnočasových činnostech, v dobrovolnictví i filantropii. To by zvýšilo kvalitu a atraktivitu života i v periferních oblastech regionu, které se vylidňují a odkud odcházejí zejména mladí lidé. Podpora rozvoje občanské společnosti vždy vede k rozvoji regionu v ekonomických, sociálních i environmentálních oblastech.

Kompletní analýza předvolebních programů ke stažení zde.

[Tisková zpráva a analýza programů pro krajské volby 2016 Asociace nestátních neziskových organizací České republiky, 15. 9. 2016]